For Sale 982 W Placita Quieta, Green Valley, AZ 85622 - Tucson Video Tours